Usein kysyttyä apurahoista

Myöntääkö Säätiö apurahoja matkatarkoituksiin?
+ merkki kuvake

Säätiö ei myönnä erillisiä matka-apurahoja lainkaan.

Kauanko apurahapäätöksen saaminen kestää ja koska hakemus pitää jättää?
+ merkki kuvake

Apurahojen hakuaika on jatkuva. Säätiön hallitus kokoontuu päättämään apurahoista pääsääntöisesti viidesti vuodessa: helmikuussa, huhtikuussa, toukokuussa, elokuussa, lokakuussa ja joulukuussa. Jotta apurahahakemus ehditään käsitellä ja päätösvalmistelut tehdä ennen kutakin hallituksen kokousta, olisi hakemuksen hyvä olla perillä kuukautta ennen hallituksen kokousta.Apurahahakemusten määrästä riippuen käsittelyaika saattaa olla myös yllä mainittua pidempi.

Voiko apurahapäätöksiä tiedustella puhelimitse Säätiöltä?
+ merkki kuvake

Säätiön asiamies on ainoa taho, joka voi antaa tietoa päätöksen alla olevista hakemuksista. Mahdolliset tiedustelut sähköpostilla (esko.kolli@kollinsaatio.fi).

Voiko hakemuksen tehdä vapaamuotoisena?
+ merkki kuvake

Ei voi, sillä Säätiön päätöksien kannalta tärkeät, rahoitettaville hankkeille asetetut laatukriteerit kiteytyvät Säätiön omassa hakulomakkeessa, jonka täyttäminen on edellytyksenä hankkeen ottamiselle edes arvioitavaksi. Hakulomake on täytettävä ja lähetettävä Säätiön www-sivujen kautta.

Hakulomakkeeseen voi tarvittaessa liittää vapaasti erilaisia dokumentteja.

Minkäsuuruisia avustuksia / apurahoja on mahdollista saada?
+ merkki kuvake

Säätiö ei ole määritellyt etukäteen avustussummia, vaan jokainen hanke arvioidaan ja päätetään omana kokonaisuutenaan.

Onko apurahoja mahdollista saada henkilökohtaisesti vai onko mukana aina oltava jokin yhteisö?
+ merkki kuvake

Hakijana voi olla joko yksityinen henkilö tai yhteisö, oleellista on se, että hankkeen laatukriteerit (ks. hakulomake) ja yleishyödyllisyys täyttyvät.

Myönnetäänkö apurahoja yhtiöille?
+ merkki kuvake

Laki edellyttää, että Säätiön on jaettava vuosittain osa tuotostaan yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Yhtiöiden toteuttamissa hankkeissa edunsaajaksi voidaan tulkita yksityinen yhtiö, jolloin yleishyödyllisyysperiaate ei toteudu. Näin ollen Säätiössä on tehty periaatepäätös, että yhtiöille ei apurahoja myönnetä

Maksetaanko apuraha heti, kun myönteinen päätös hankkeen avustamisesta on tehty?
+ merkki kuvake

Ei makseta, apurahojen maksaminen on sidottu hankkeen etenemisvaiheisiin. Maksut suoritetaan aina, kun hankesuunnitelman mukaiset (ks. hakulomake) raportit on toimitettu Säätiölle ja Säätiön toimesta vahvistettu. Raporttien vahvistamisesta vastaa Säätiön asiamies, mahdolliset tiedustelut sähköpostilla esko.kolli@kollinsaatio.fi. Apurahat maksetaan yhteisöille laskua vastaan, yksityishenkilöille maksuaikataulunmukaisesti heidän ilmoittamalle tilille.

Myöntääkö Säätiö apurahoja esim. ulkomailla tapahtuvia opintoja tai matkoja varten?
+ merkki kuvake

Säätiö myöntää apurahoja vain kotimaisiin ja kotimaassa tehtäviin hankkeisiin.

Millä kielellä apurahahakemuksen voi jättää?
+ merkki kuvake

Apurahahakemuksen voi tehdä ainoastaan Suomen kielellä.

Millä perusteella apurahapäätös tehdään?
+ merkki kuvake

Säätiön apurahapäätökset perustuvat säätiön toimialavalintoihin, asetettuihin laatukriteereihin sekä viime kädessä Säätiön hallituksen arvioon tapauskohtaisesti.

Miksi en saanut apurahaa?
+ merkki kuvake

Säätiön hallitus käy läpi kaikki hakemukset ja hakemuksen tulee täyttää Säätiön asetetut toimialavalinnat ja laatukriteerit. Säätiö ei ole velvollinen esittämään perusteluja yksittäisistä apurahapäätöksistä.

Toteutuneet hankkeet

Alaspäin osoittava nuoli. Kuvake